Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Kvalifikacijų suteikimo sistemos Lietuvoje tobulinimas

2017 m. kovo 13 d. - 2017 m. rugsėjo 1 d.

Problema

PIAAC (EBPO) tyrimas bei vietos darbdavių apklausos rodo, kad didelės dalies suaugusiųjų Lietuvoje turimos kompetencijos neatitinka šiandieninės darbo rinkos poreikių. Tai daro tiesioginę įtaką ir investicijomis Lietuvoje besidomintiems užsienio verslo atstovams, ir vietos verslams, kuriems darbo rinkoje šiuo metu sunku surasti pakankamai tinkamų specialistų.

Svarbu tiek informuoti jaunus žmones apie galimybes rinktis studijas ir darbą paklausiose srityse, tiek užtikrinti kvalifikacijų ir kompetencijų atnaujinimo ar perkvalifikavimo galimybes kitoms amžiaus grupėms. Kadangi valstybės remiamos perkvalifikavimo paslaugos šiuo metu teikiamos tik bedarbiams pagal jų asmeninius pageidavimus, dažnai neatitinkančius darbo rinkos paklausos, o 30-55 m. asmenims tokios paslaugos išvis nėra teikiamos, tinkamas profesinio orientavimo modelis bei sukurtos galimybės mokytis visą gyvenimą (atnaujinti savo kvalifikacijas ir kompetencijas bei įgyti naujų) leistų darbuotojams įsitvirtinti darbo rinkoje, atliepiant darbo vietų paklausą. Tai prisidėtų prie tvaraus ir darnaus Lietuvos ekonomikos augimo ir tarptautinio konkurencingumo užtikrinimo.

Tikslas

Pateikti darbo rinkoje reikalingų kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymo Lietuvoje sistemos apžvalgą; išanalizuoti užsienio valstybių, efektyviai teikiančių mokymosi visą gyvenimą paslaugas, pavyzdžius; parengti pasiūlymus Lietuvos perkvalifikavimo sistemos stiprinimui. Taip pat, išanalizuoti augančių Lietuvos ūkio sričių (aviacijos mechanikos, elektronikos inžinerijos ir informacinių technologijų) specialistų poreikį ir perspektyvas ir pateikti pasiūlymus profesinio orientavimo praktikų tobulinimui.

Projekto eiga

2017/04/02

Atlikta specialistų poreikio augančiose ūkio srityse analizė

2017/05/04

Pateikta kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymo galimybių suaugusiems apžvalga

2017/06/02

Pateikta gerųjų užsienio praktikų analizė suaugusiųjų kompetencijų ir kvalifikacijų tobulinimo srityje

2017/07/14

Įgyvendintos profesinio orientavimo priemonės augančioms ūkio sritims – paruošta profesinio orientavimo ekskursijų metodika

2017/09/01

Pasiūlymai perkvalifikavimo sistemos stiprinimui

Projekto failai

Rezultatas

Projekto metu buvo pateikta darbo rinkoje reikalingų kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymo Lietuvoje sistemos apžvalga, atlikta tęstinio mokymosi situacijos Lietuvoje analizė bei finansavimo šaltinių apžvalga bei išanalizuoti užsienio valstybių pavyzdžiai, kurie atspindėtų trumpalaikių ir personalizuotų finansavimo priemonių perkvalifikavimui naudą, privalumus ir trūkumus. Atsižvelgiant į tai, kad profesinis orientavimas į Lietuvos ūkiui aktualias sritis valstybės lygiu skatinamas nebuvo, projekto metu buvo suorganizuota profesinio orientavimo iniciatyva „Ateities inžinieriai“. Iniciatyvos metu per du mėnesius virš 1100 moksleivių susipažino su inžinerinių specialybių darbo vietomis Lietuvoje. Šios iniciatyvos pagrindu buvo parengta metodinė priemonė analogiškoms veikloms, orientuotoms į aktualias ūkio šakas, organizavimui. Taip pat projekto metu buvo parengti siūlymai Lietuvos perkvalifikavimo sistemos stiprinimui, ypatingą dėmesį skiriant verslo poreikį atliepiančiom priemonėm, kurios galėtų kuo labiau užtikrinti persikvalifikuojančiųjų įsidarbinamumą. Kartu buvo inicijuotas pilotinis projektas – perkvalifikuojant grupę bedarbių į orlaivių mechaniko specialybę, mokant juos Lietuvos darbo biržos remiamu mokymu pameistrystės būdu. https://youtu.be/KCK3kCqkOIo

Dalyviai

2016/17
Paulius Žeimys
Paulius Žeimys
2016/17
Gabrielė Krupovič
Gabrielė Krupovič

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers