Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Kvalifikacijų suteikimo sistemos Lietuvoje tobulinimas

2017 m. kovo 13 d. - 2017 m. rugsėjo 1 d.

Problema

PIAAC (EBPO) tyrimas bei vietos darbdavių apklausos rodo, kad didelės dalies suaugusiųjų Lietuvoje turimos kompetencijos neatitinka šiandieninės darbo rinkos poreikių. Tai daro tiesioginę įtaką ir investicijomis Lietuvoje besidomintiems užsienio verslo atstovams, ir vietos verslams, kuriems darbo rinkoje šiuo metu sunku surasti pakankamai tinkamų specialistų.

Svarbu tiek informuoti jaunus žmones apie galimybes rinktis studijas ir darbą paklausiose srityse, tiek užtikrinti kvalifikacijų ir kompetencijų atnaujinimo ar perkvalifikavimo galimybes kitoms amžiaus grupėms. Kadangi valstybės remiamos perkvalifikavimo paslaugos šiuo metu teikiamos tik bedarbiams pagal jų asmeninius pageidavimus, dažnai neatitinkančius darbo rinkos paklausos, o 30-55 m. asmenims tokios paslaugos išvis nėra teikiamos, tinkamas profesinio orientavimo modelis bei sukurtos galimybės mokytis visą gyvenimą (atnaujinti savo kvalifikacijas ir kompetencijas bei įgyti naujų) leistų darbuotojams įsitvirtinti darbo rinkoje, atliepiant darbo vietų paklausą. Tai prisidėtų prie tvaraus ir darnaus Lietuvos ekonomikos augimo ir tarptautinio konkurencingumo užtikrinimo.

Tikslas

Pateikti darbo rinkoje reikalingų kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymo Lietuvoje sistemos apžvalgą; išanalizuoti užsienio valstybių, efektyviai teikiančių mokymosi visą gyvenimą paslaugas, pavyzdžius; parengti pasiūlymus Lietuvos perkvalifikavimo sistemos stiprinimui. Taip pat, išanalizuoti augančių Lietuvos ūkio sričių (aviacijos mechanikos, elektronikos inžinerijos ir informacinių technologijų) specialistų poreikį ir perspektyvas ir pateikti pasiūlymus profesinio orientavimo praktikų tobulinimui.

Projekto eiga

2017/04/02

Atlikta specialistų poreikio augančiose ūkio srityse analizė

2017/05/04

Pateikta kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymo galimybių suaugusiems apžvalga

2017/06/02

Pateikta gerųjų užsienio praktikų analizė suaugusiųjų kompetencijų ir kvalifikacijų tobulinimo srityje

2017/07/14

Įgyvendintos profesinio orientavimo priemonės augančioms ūkio sritims – paruošta profesinio orientavimo ekskursijų metodika

2017/09/01

Pasiūlymai perkvalifikavimo sistemos stiprinimui

Projekto failai

Rezultatas

Projekto metu buvo pateikta darbo rinkoje reikalingų kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymo Lietuvoje sistemos apžvalga, atlikta tęstinio mokymosi situacijos Lietuvoje analizė bei finansavimo šaltinių apžvalga bei išanalizuoti užsienio valstybių pavyzdžiai, kurie atspindėtų trumpalaikių ir personalizuotų finansavimo priemonių perkvalifikavimui naudą, privalumus ir trūkumus. Atsižvelgiant į tai, kad profesinis orientavimas į Lietuvos ūkiui aktualias sritis valstybės lygiu skatinamas nebuvo, projekto metu buvo suorganizuota profesinio orientavimo iniciatyva „Ateities inžinieriai“. Iniciatyvos metu per du mėnesius virš 1100 moksleivių susipažino su inžinerinių specialybių darbo vietomis Lietuvoje. Šios iniciatyvos pagrindu buvo parengta metodinė priemonė analogiškoms veikloms, orientuotoms į aktualias ūkio šakas, organizavimui. Taip pat projekto metu buvo parengti siūlymai Lietuvos perkvalifikavimo sistemos stiprinimui, ypatingą dėmesį skiriant verslo poreikį atliepiančiom priemonėm, kurios galėtų kuo labiau užtikrinti persikvalifikuojančiųjų įsidarbinamumą. Kartu buvo inicijuotas pilotinis projektas – perkvalifikuojant grupę bedarbių į orlaivių mechaniko specialybę, mokant juos Lietuvos darbo biržos remiamu mokymu pameistrystės būdu. https://youtu.be/KCK3kCqkOIo

Dalyviai

2016/17
Paulius Žeimys
Paulius Žeimys
2016/17
Gabrielė Krupovič
Gabrielė Krupovič

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj