Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Universalus dizainas: kaip viešajame sektoriuje kurti visiems prieinamą, suprantamą ir naudojamą aplinką?

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

2010 m. Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kurios tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti asmenų su negalia visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Konvencijoje įtvirtinti asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą, laisvės bei saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisė į sveikatą, užimtumą ir išsilavinimą, darbą, galimybė dalyvauti kultūriniame ir politiniame gyvenime.    

Siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatus, Europos Komisijos 2021–2030 metų neįgaliųjų teisių strategijos tikslus bei valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kryptis, Lietuva įsipareigojo sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir kokybiškam asmenų su negalia gyvenimui Lietuvoje.   

Pasaulio bei Lietuvos kontekste asmenys su negalia ar individualiais poreikiais vis dar susiduria su įvairiomis kliūtimis, kurios gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai įsitraukti bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Viena iš priemonių, kaip kliūtis sumažinti bei užtikrinti visų gyventojų pilnavertį gyvenimą – universalus dizainas (UD). Universalus dizainas yra toks fizinės ir informacinės aplinkos, gaminių bei paslaugų kūrimas, kuris suteikia galimybę tuo daiktu ar aplinka naudotis kuo platesniam žmonių ratui. Tai yra, viskas projektuojama ir planuojama galvojant apie visus: asmenis su negalia, žmones su laikinais ar lėtiniais sveikatos sutrikimais, vyresnio amžiaus žmones ar tam tikrose situacijose esančius asmenis (pvz. tėvus su vaikais).  Sėkmingai taikomi UD principai įgalina įvairias gyventojų grupes, taip teigiamai veikiant visuomenės sveikatą, gerovę, ekonomiką bei socialinį klimatą.  

Geroji užsienio praktika rodo, kad žmonių su negalia ir kitais poreikiais įtraukimas ir bendradarbiavimas – būtinas sėkmingos UD praktikos elementas, o miestai, savivaldos institucijos ir vietos bendruomenės yra ypač svarbios kuriant kasdienybę be kliūčių bei įtvirtinant UD principus. Būtent jos gali įgyvendinti konkrečius apčiuopiamus sprendimus gerinančius žmonių gyvenimą bei puoselėjančius autonomiją, įtrauktį ir lygybę. Tačiau turimi duomenys rodo, jog daugiau nei pusė (32) iš 60 Lietuvoje esančių savivaldybių neužtikrino, kad bent vienas trečdalis viešųjų pastatų, kuriuose teikiamos viešosios paslaugos, būtų prieinami žmonėms su negalia ir individualiais poreikiais, o daugiau nei pusei savivaldybių nepakanka informacijos UD tema. Nors pastebima, kad yra nemažai inciatyvų ir priemonių UD įgyvendinimui, vyrauja nevienalytis UD įgyvendinimo ir priežiūros lygis Lietuvos regionuose bei vis dar gajos neigiamos visuomenės nuostatos šia tema. 

Praėjusio projekto apie UD duomenimis, bent 38% (arba 1.1 milijono) gyventojų Lietuvoje galėtų pasinaudoti universalaus dizaino principais pritaikyta aplinka. Šalies populiacijai sparčiai senstant (jau 2050 m. Lietuvos populiacija bus viena vyriausių Europoje) ir ilgėjant gyvenimo trukmei, UD svarba tik augs – kaip niekad svarbu tinkamai planuoti valstybės politiką, spręsti iškylančius iššūkius, bei pasinaudoti esančiomis galimybėmis formuoti saugią, kiekvienam mūsų prieinamą ir naudojamą aplinką bei paslaugas. 

Tikslas

Projekto tikslas yra skatinti universalaus dizaino principų taikymą Lietuvoje.

Projekto eiga

2023/10/06

Esamos situacijos apžvalga

2023/10/30

Užsienio regioninių praktikų apžvalga

2023/12/22

Kokybinis prieinamumo tyrimas

2024/01/02

Kiekybinis prieinamumo tyrimas

2024/02/08

Informacinės aplinkos įsivertinimo įrankis

2024/03/01

Projekto viešinimas

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Rugilė Dunauskaitė
Rugilė Dunauskaitė
2023/24
Eglė Mordasaitė
Eglė Mordasaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė