Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Sveikatos apsaugos ministerija ir Kultūros ministerija

„Socialinis receptas“: vyresnio amžiaus žmonių ir negalią turinčių žmonių atskirties mažinimas

2020 m. kovo 9 d. - 2020 m. rugsėjo 4 d.

Problema

Koks yra menų vaidmuo, gerinant sveikatą ir gerovę?” – tokiu paprastu ir svarbiu klausimu prasideda 2019m. publikuota Pasaulio sveikatos organizacijos analizė. Peržvelgus sutrauktus 3000 studijų duomenis, trumpas atsakymas yra – svarbus. Tyrimai, analizuojantys meno poveikį vyresnio amžiaus žmonių bei žmonių su negalia sveikatai, rodo, jog kultūros veiklos prisideda prie tiek fizinės, tiek psichologinės šių grupių gerovės. 2013 metais Oksfordo paskelbtas tyrimas teigia, jog kūrybinės veiklos lemia mažesnį ilgalaikės sveikatos priežiūros poreikį (angl. long term care) vyresnio amžiaus asmenims. O, remiantis JAV nacionaline kūrybinių menų terapijos asociacijų koalicija (NCCATA), meno kūrimas ir vartojimas gali padėti įveikti tiek fizinius, tiek psichologinius iššūkius, su kuriais susiduria negalią turintys žmonės, įskaitant ir saviraiškos, bendravimo ir socializacijos gebėjimus.

Deja, žvelgiant į kultūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms bei negalią turintiems žmonėms Lietuvoje, akivaizdu, jog kultūros sektoriaus teikiama nauda nėra išnaudojama. Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostat) duomenimis, 2030 m. kas trečias (36,6 proc.) Lietuvos gyventojas bus vyresnis nei 60 metų, tačiau, pasak 2017 m. Kultūros ministerijos atlikto tyrimo kultūros sričių prieinamumo vertinimas tiesiogiai koreliuoja su gyventojų amžiumi, kuo vyresnis žmogus – tuo prasčiau vertinamas kultūros prieinamumą. Lietuvos žmonių su negalia įsitraukimo į visuomenines veiklas rodikliai taip pat prasti – Eurostat duomenimis žmonių su negalia skurdo ir socialinės atskirties rizika Lietuvoje yra trečia didžiausia Europos Sąjungoje (43 proc.).

Šias problemas dalinai lemia prastas kultūros ir kitų bendruomenėje veikiančių įstaigų specialistų parengimas pritraukti ir dirbti su negalią turinčių žmonių bei vyresnio amžiaus žmonių grupėmis bei tarpsektorinio bendradarbiavimo trūkumas. Sistemingai neatliekami vyresnio amžiaus žmonių ir negalią turinčių asmenų kultūrinių poreikių tyrimai, todėl šioms visuomenės grupėms sunku gauti kultūros sektoriaus teikiamą naudą.

Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, akivaizdu, jog Socialinio recepto sistemos efektyvumui užtikrinti, svarbu ištirti tikslinių grupių poreikį ir tolygiai įtraukti sveikatos, kultūros ir socialinės apsaugos sektorius bei numatyti bendruomenėje veikiančių organizacijų rolę. Taip pat projekto metu bus plečiama Socialinio recepto veikimo koncepcija, kurioje: Socialinio recepto tinklui tinkamų kultūrinių veiklų ir bendruomenės iniciatyvų aprašymai bei rodikliai jų kokybei stebėti, projekto finansavimo schema bei projekto koordinavimo mechanizmas. Projekto pabaigoje kultūros ir sveikatos sektoriaus bendradarbiavimo pranašumai ir iššūkiai bei gerosios praktikos bus aptartos renginio metu.

Tikslas

Projekto tikslas – didinti vyresnio amžiaus žmonių ir negalią turinčių žmonių socialinę integraciją, remiantis efektyviomis kultūros ir sveikatos sektorių bendradarbiavimo formomis.

Projekto eiga

2020/04/17

Atlikta Lietuvos esamos situacijos ir poreikio analizė

2020/04/30

Išanalizuotos užsienio šalių (Jungtinės Karalystės, Kanados, Norvegijos, Švedijos, Australijos) Socialinio recepto praktikos, gairės ir rekomendacijos

2020/05/22

Atlikta vyresnio amžiaus žmonių ir negalią turinčių žmonių apklausa apie jų poreikius laisvalaikio veikloms. Apklausos ataskaita bei santrauka

2020/06/26

Parengta ir su institucijomis suderinta Socialinio recepto koncepcija

2020/09/04

Įgyvendintas renginys – forumas, apjungiantis sveikatos ir kultūros sektorių

Projekto failai

Dalyviai

2019/20
Justė Krančiukaitė
Justė Krančiukaitė
2019/20
Karolina Zakarauskaitė
Karolina Zakarauskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė