Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Su į Lietuvą grįžtančiais/atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas

2019 m. kovo 12 d. - 2019 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Mokiniai, kurie yra sėkmingai integruojami į švietimo sistemą, tiek iš akademinės, tiek iš emocinės ir socialinės perspektyvų, turi didesnes galimybes išvysti savo turimą potencialą. Vis dėlto tiesioginės migracijos patirties turintys vaikai susiduria su gausybe iššūkių, turinčių įtakos jų nuosekliam mokymuisi ir vystymuisi (Eurydice, 2019). Pirma, vaikai susiduria su iššūkiais, kurie susiję su pačiu migracijos reiškiniu, kaip neišvengiamai pasikeičianti namų aplinka, bendravimo nauja kalba būtinybė, prisitaikymas prie naujų taisyklių ir rutinos. Antra, jie susiduria su iššūkiais, kurie tiesiogiai susiję su į priimančios šalies socio-ekonominiu ir politiniu kontekstais, kaip sukurta įstatyminė bazė ir užtikrintas tinkamas finansavimas vaikų integracijos sričiai. Trečia, vaikai taip pat susiduria su iššūkiais mokyklose, kaip tinkamas jų turimų pasiekimų ir poreikių įvertinimas, kitos šalies gimtosios kalbos mokymosi sudėtingumai, socialinės ir emocinės paramos trūkumas. Taigi kiekviena su tiesiogine migracijos patirtimi susidurianti šalis turi imtis aktyvių politinių veiksmų, kurie leistų kuo greičiau įveikti šiuos skirtingus iššūkius.

Žvelgdami į Lietuvos situaciją, matome akivaizdžius ženklus, rodančius, kad mūsų švietimo lauke ši sritis tampa vis labiau aktuali. 2017 m. į Lietuvą grįžo 10 155 LR piliečių, iš jų 13,69 proc. buvo asmenys iki 18 metų amžius. Nuo 2010 m. tai yra didžiausia į Lietuvą grįžusių asmenų iki 18 metų amžiaus dalis tarp visų grįžtančiųjų asmenų (Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktas tyrimas, 2018). Statistika rodo ir tai, kad 2018 metais į Lietuvą imigravo didžiausias užsieniečių skaičius nuo Nepriklausomybės atkūrimo – 28,9 tūkst. (Lietuvos statistikos departamentas, 2019). Be to, Brexit procesas neišvengiamai turi įtakos grįžtamosios migracijos augimui Lietuvoje. Augantis į Lietuvą grįžtančių ir atvykstančių asmenų iki 18 metų skaičius mūsų šaliai yra svarbus tuo, kad šie asmenys tampa šalies pridėtine verte ir ateities potencialu. Kita vertus, tai reikalauja užtikrinti visapusišką vaikų ir jaunų žmonių integraciją į švietimo sistemą visoje Lietuvoje, leidžiančią skleistis vaikų turimam potencialui.

Praėjusiais metais atliktas Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas parodė, kad šiuo metu didmiesčiuose 2017–2018 m. m. mokėsi net 63 proc. visų grįžusiųjų asmenų iki 18 metų, o daugiau nei pusė jų lankė Vilniaus lietuvių namų gimnaziją (Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktas tyrimas, 2018). Šią gimnaziją galime laikyti viena iš daugiausiai kompetencijos turinčių mokyklų, dirbančių su į Lietuvą grįžtančiais lietuvių ir atvykstančiais gyventi užsieniečių vaikais. Vis dėlto daugiau nei trečdalis vaikų lanko vidutinio dydžio ir mažų miestų, miestelių ir kaimų mokyklas. Didėjant į Lietuvą grįžtančių/atvykstančių vaikų skaičiui būtina stiprinti regionų mokyklų pasirengimą integruoti į Lietuvą grįžusį ar atvykusį vaiką į švietimo sistemą. Tai leistų ne tik grįžtančioms/atvykstančioms šeimoms lengvai identifikuoti skirtingas mokyklas, kurios pasiruošusios priimti vaikus ir pasirinkti jų poreikius atitinkančią vietą gyvenimui Lietuvoje, bet ir stiprintų mokyklų pasirengimą užtikrinti akademinį, socialinį ir emocinį palaikymą.

Tikslas

Stiprinti regionų mokyklų pasirengimą visapusiškai integruoti į Lietuvą grįžtančius/atvykusius vaikus į švietimo sistemą kuriant šių mokyklų tinklą.

Projekto eiga

2019/04/26

Atlikta esamos situacijos analizė ir identifikuotos patirties turinčios mokyklos savivaldybėse (žr. mokyklų žemėlapį), galinčios tapti tinklo narėmis

2019/05/24

Atlikta pasirinktų savivaldybių švietimo skyrių ir mokyklų apklausa, leidžianti identifikuoti jų poreikius stiprinant vaikų integraciją akademiniu, socialiniu ir emociniu aspektais

2019/07/01

Skirtingomis priemonėmis paviešinta mokyklų tinklo narių turima patirtis dirbant su grįžusiais / atvykusiais vaikais

2019/08/01

Parengtas detalusis mokyklų tinklo veikimo modelis

2019/08/15

Parengtas mokyklų tinklo stiprinimo priemonių planas

2019/09/02

Pristatytas modelis savivaldybių švietimo skyrių atstovams bei identifikuotoms mokykloms ir suderintos taikomos mokyklų tinklo stiprinimo priemonės

Projekto failai

Dalyviai

2018/19
Sandra Kairė
Sandra Kairė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė