Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Vyriausybės strateginės analizės centras

Viešosios politikos laboratorijos – Policy Lab – veiklos modelio sukūrimas ir įveiklinimas

2019 m. kovo 12 d. - 2019 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Kaip paskatinti verslą sudaryti geresnes sąlygas dirbančioms šeimoms vaikų priežiūrai? Kaip įveikti psichinės sveikatos sutrikimų stigmatizacijos iššūkius? Kaip mažinti skurdą ir socialinę atskirtį? Šie klausimai yra tik keli pavyzdžiai iš aktualių klausimų, kylančių politikos formuotojams vis didesniu kompleksiškumu ir neapibrėžtumu pasižyminčiame pasaulyje. Juos dažniausiai yra mėginama spręsti teisinio reglamentavimo keliu, tačiau ar visada to pakanka?

Kaip teigia Bertelsmanno Stiftung fondo tvarios valdysenos tyrėjai (2018), susidūrus su viešosios politikos iššūkiais, dauguma EBPO ir ES valstybių vis dar neranda veikiančio sprendimų priėmimo modelio tvarios politikos įgyvendinimui. EBPO (2017) teigimu, prieš dešimtmetį įvykusi pasaulinė finansų krizė be kita ko išryškino tradicinių viešosios politikos formavimo būdų trūkumus. Ne išimtis ir Lietuva, kurioje dažniausiai naudojamas viešosios politikos reguliavimo įrankis – teisėkūra.

Kad Lietuvoje kasmet yra pateikiama daug įstatymų projektų rodo Valstybinio audito ataskaita (2018), kurioje teigiama, kad Seimui kasmet yra pateikiama vidutiniškai 2-4 kartus daugiau įstatymų projektų nei kaimyninėse valstybėse. Net apie 50 % visų priimtų įstatymų yra svarstomi skubos ar ypatingos skubos tvarka, kai tuo tarpu kaimyninėse valstybėse šis skaičius siekia nuo 5 iki 10 %. Negana to, didžioji dalis priimtų įstatymų – tai egzistuojančių įstatymų pataisos, išleistos koreguojant galiojančio teisinio reguliavimo trūkumus (EBPO, 2015). Tačiau sprendžiant kompleksines problemas, be įstatymų, svarbu svarstyti ir alternatyvias priemones (pvz. socialines iniciatyvas, komunikacijos kampanijas), kurios padėtų dirbti ir su elgsenos pokyčiais.

Viena pagrindinių išvadų, pateiktų Bertelsmanno fondo parengtame tvarios valdysenos tyrime (Sustainable Governance Indicators, 2018) buvo ta, kad Lietuvoje reikia stiprinti valstybės tarnybos profesionalumą integruojant inovatyvias viešosios politikos (angl. policy) formavimo praktikas ir taip gerinti politikos įgyvendinimą. Žvelgiant į užsienio šalių praktiką, tvariausios viešosios politikos formavimo iniciatyvos yra tos, kurios į problemų sprendimo praktiką žiūri kompleksiškai, t.y. įtraukia platų ratą suinteresuotų šalių ir politikos formavimo procesą papildo inovatyviais sprendimų paieškos būdais. Kaip geruosius pavyzdžius galima pateikti Policy Lab UK (Jungtinė karalystė), EU Policy Lab (Europos Komisija), Experimental Finland (Suomija), kurios veikia kaip erdvė, apjungianti tarpdisciplininių elgsenos mokslų (angl. behavioral sciences), dizaino-modeliavimo (angl. design thinking), bei duomenų analitikos metodų integravimą į viešosios politikos formavimo praktikas. Politikos laboratorijų projektai padeda ne tik generuoti naujas idėjas sprendžiant kompleksines problemas, kurti į vartotoją orientuotas geresnės kokybės viešąsias paslaugas, bet ir taupyti valstybės lėšas.

Tikslas

Norint paskatinti inovatyvias politikos formavimo praktikas Lietuvoje, šio projekto tikslas yra bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis parengti viešosios politikos laboratorijos – Policy Lab – veiklos modelį ir jį įveiklinti.

Projekto eiga

2019/05/03

Atlikta užsienio praktikų analizė

2019/05/15

Atlikta Lietuvos esamos situacijos analizė ir Policy Lab poreikio tyrimas

2019/05/24

Parengta Policy Lab veiklos modelio pirminė versija

2019/06/14

Atlikta konsultacija su suinteresuotosiomis šalimis dėl Policy Lab veiklos modelio

2019/07/12

Įgyvendinti pasiruošiamieji Policy Lab pilotinio projekto darbai

2019/07/12

Parengtas galutinis Policy Lab veiklos modelis ir metodologinė dalis

2019/09/02

Galutinis Policy Lab veiklos modelis ir metodologinė dalis pristatyti ir perduoti pagrindinėms suinteresuotosioms šalims

Projekto failai

Rezultatas

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2019/03/PolicyLAB-prezentacija-LRVK.pdf

Dalyviai

2018/19
Dalia Bagdžiūnaitė
Dalia Bagdžiūnaitė
2018/19
Rūta Komskienė
Rūta Komskienė

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj