Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

Kultūros objektų įveiklinimas regionuose: koncepcijos parengimas Palangos kino teatrui „Naglis“

2019 m. kovo 11 d. - 2019 m. rugsėjo 5 d.

Problema

Kultūrinių paslaugų prieinamumas Lietuvoje itin netolygus. Didžiųjų miestų gyventojams jos pasiekiamos savame mieste, garantuojama įvairovė ir reguliarumas, tuo tarpu regioninių miestų gyventojai šio galimybės paprastai neturi. Kultūrinių paslaugų nebuvimas mažina regionų, kaip gyvenamosios vietos patrauklumą, didina atskirtį, neužtikrina kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos, neleidžia formuotis bendruomeniškam identitetui, ugdyti darniai ir kūrybingai asmenybei, kurtis pilietinei visuomenei.

Klaipėdos regionui būdingas kultūrinių paslaugų sezoniškumas, kuris sąlygojamas klimatinių sąlygų. Ir nors šiame regione būtų galima išskirti dvi lygiavertes kultūros paslaugų vartotojų grupes: atvykstančiuosius, šias paslaugas dažniausiai vartojančius sezono metu, bei vietos bendruomenę, kuri, priešingai pirmajam segmentui, šias paslaugas vartotų ne sezono metu, šiuo metu, orientuojamasi tik į atvykstančiuosius, neatliepiant vietos bendruomenės kultūros paslaugų vartojimo poreikio.

Be to, Klaipėdos regione šiuo metu gan menkai išvystyta kino kultūros infrastruktūra. Remiantis 2018 m. spalio mėnesio tyrimo „Kino skaitmeninimo poreikis ir techninės galimybės“ duomenimis, šiuo metu visame regione yra tik trys profesionalią veiklą vykdantys kino teatrai: du jų yra Klaipėdos miesto savivaldybėje, o vienas – Klaipėdos rajono savivaldybėje. Tuo tarpu likusiose penkiose savivaldybėse (Palangos m., Neringos m, Šilutės r., Kretingos r. ir Skuodo r.) šiuo metu ši paslauga neteikiama, o tai nepatenkina esamo kino paslaugų vartojimo poreikio.

Šias problemas būtų galima išspręsti aktualizuojant Palangoje esantį kultūrinį objektą – kino teatrą „Naglis“. Šis objektas, sukūrus jo įveiklinimo koncepciją, kuri atitiktų kino kultūros politikos tikslus bei kūrybiškos vietokūros principus, padėtų užpildyti kultūrinę spragą bei stiprinti tiek regiono, kaip kultūrinio traukos centro, pozicijas, tiek gerinti kultūros prieinamumą geografinėje periferijoje.

Tikslas

Parengti šio kultūrinio objekto įveiklinimo koncepciją, kuri leis aktualizuoti jo funkcijas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros politikos gaires, Lietuvos kino centro kino sklaidos strategiją, Klaipėdos regiono plėtros planus bei bendruomenės poreikius, taikant kūrybiškos vietokūros principus.

Projekto eiga

2019/04/24

Atlikta esamos situacijos analizė

2019/05/08

Atlikta gerųjų praktikų analizė dėl projekto įgyvendinimo priemonių

2019/06/10

Atlikta kultūros paslaugų vartotojų apklausa, norint nustatyti kultūros paslaugų poreikį ir gauti grįžtamąjį ryšį dėl suponuojamų kultūros objekto funkcijų, ir parengta rezultatų apžvalga

2019/07/15

Įvykdyta viešoji konsultacija su suinteresuotomis šalimis dėl kultūros objekto įveiklinimo strategijos

2019/08/05

Parengtas pirminis pasiūlymas dėl kultūros objekto įveiklinimo koncepcijos, vykomas viešųjų konsultacijų ciklas grįžtamajam ryšiui gauti

2019/09/02

Pateikta baigtinė kino teatro „Naglis“ įveiklinimo koncepcija, prasideda projekto įgyvendinimo darbai

Projekto failai

Dalyviai

2014/15
Giedrė Simanauskaitė
Giedrė Simanauskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė