Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Vienas iš „2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano“ tikslų yra pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą. Siekiama, kad 2030 m. gyvybės mokslų sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė sudarytų 5 % bendros pridėtinės vertės, inžinerinės pramonės sektoriaus – 7,69 %, o informacinių ir komunikacinių technologijų sektoriaus – 9,3 %. Tokiems rodikliams pasiekti reikalingi kompetentingi šių sričių specialistai, o jiems paruošti svarbu stiprinti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymą mokyklose ir kelti STEAM srities dalykų populiarumą.

Pagal 2018 metų tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA rezultatus Lietuvos moksleivių matematinis ir gamtamokslis raštingumas nesiekia EBPO vidurkio. Tarp 37 EBPO valstybių, Lietuva užima 26-31 pozicijas matematinio raštingumo ir 25-27 pozicijas gamtamokslio raštingumo vertinime. Šių rodiklių gerinimas yra nurodytas kaip vienas iš nacionalinio pažangos plano uždavinių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Kitas svarbus uždavinys yra gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje reikalingų kompetencijų. Tam svarbus rodiklis yra studijuojančiųjų STEAM srityje asmenų dalis. Siekiama, kad 2030 m. 33 % visų studijuojančiųjų sudarytų STEAM srities studentai (2018 m. ši dalis buvo 28,3 %). Tačiau šių sričių studijų programų populiarumas neauga taip greitai, kaip norėtųsi. 2022 m. tik 6,1 % tarp stojančiųjų į universitetus pirmuoju numeriu rinkosi gamtos mokslų, matematikos, statistikos, 8,2 % – informacijos ir ryšio technologijų, 12,2 % – inžinerijos, gamybos ir statybos sritis.

Atsižvelgiant į šias problemas, 2023 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pradėtas rengti „2023-2030 metų STEAM krypties ugdymo stiprinimo planas“. Stiprinant STEAM ugdymą Lietuvoje yra svarbu atsižvelgti į STEAM ekosistemos dalyvių sąveikas. Šiame projekte siekiama detaliai išnagrinėti vieną iš šių sąveikų – bendradarbiavimą tarp mokyklų ir aukštųjų mokyklų.

Tikslas

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Projekto eiga

2023/03/15

Parengta projekto apimties ir suinteresuotųjų šalių schema

2023/03/22

Įvykdyti interviu su savivaldybių Švietimo skyriais

2023/04/13

Įvykdyti vizitai į STEAM centrus

2023/06/22

Įvykdytos mokytojų dirbtuvės

2023/07/18

Įvykdytos aukštųjų mokyklų fokus grupės

2023/08/24

Užbaigta esamos situacijos apžvalga

2023/09/04

Baigta STEAM srities akademikų (-ių) ir specialistų (-čių) siūlomų bendradarbiavimo veiklų mokykloms registracija

2023/09/06

Parengtos rekomendacijos ministerijai

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Dr. Edita Karosienė
Dr. Edita Karosienė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė