Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Viena iš „2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano“ tikslų yra pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą. Siekiama, kad 2030 m. gyvybės mokslų sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė sudarytų 5 % bendros pridėtinės vertės, inžinerinės pramonės sektoriaus – 7,69 %, o informacinių ir komunikacinių technologijų sektoriaus – 9,3 %. Tokiems rodikliams pasiekti reikalingi kompetentingi šių sričių specialistai, o jiems paruošti svarbu stiprinti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymą mokyklose ir kelti STEAM srities dalykų populiarumą.

Pagal 2018 metų tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA rezultatus Lietuvos moksleivių matematinis ir gamtamokslis raštingumas nesiekia EBPO vidurkio. Tarp 37 EBPO valstybių, Lietuva užima 26-31 pozicijas matematinio raštingumo ir 25-27 pozicijas gamtamokslio raštingumo vertinime. Šių rodiklių gerinimas yra nurodytas kaip vienas iš nacionalinio pažangos plano uždavinių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Kitas svarbus uždavinys yra gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje reikalingų kompetencijų. Tam svarbus rodiklis yra studijuojančiųjų STEAM srityje asmenų dalis. Siekiama, kad 2030 m. 33 % visų studijuojančiųjų sudarytų STEAM srities studentai (2018 m. ši dalis buvo 28,3 %). Tačiau šių sričių studijų programų populiarumas neauga taip greitai, kaip norėtųsi. 2022 m. tik 6,1 % tarp stojančiųjų į universitetus pirmuoju numeriu rinkosi gamtos mokslų, matematikos, statistikos, 8,2 % – informacijos ir ryšio technologijų, 12,2 % – inžinerijos, gamybos ir statybos sritis.

Atsižvelgiant į šias problemas, 2023 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pradėtas rengti 2023-2030 metų STEAM krypties ugdymo stiprinimo planas“. Stiprinant STEAM ugdymą Lietuvoje yra svarbu atsižvelgti į STEAM ekosistemos dalyvių sąveikas. Šiame projekte siekiama detaliai išnagrinėti vieną iš šių sąveikų – bendradarbiavimą tarp mokyklų ir aukštųjų mokyklų.

Tikslas

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Projekto eiga

2023/03/15

Parengta projekto apimties ir suinteresuotųjų šalių schema

2023/03/22

Įvykdyti interviu su savivaldybių Švietimo skyriais

2023/04/13

Įvykdyti vizitai į STEAM centrus

2023/06/22

Įvykdytos mokytojų dirbtuvės

2023/07/18

Įvykdytos aukštųjų mokyklų fokus grupės

2023/08/24

Užbaigta esamos situacijos apžvalga

2023/09/04

Baigta STEAM srities akademikų (-ių) ir specialistų (-čių) siūlomų bendradarbiavimo veiklų mokykloms registracija

2023/09/06

Parengtos rekomendacijos ministerijai

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Dr. Edita Karosienė
Dr. Edita Karosienė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers