Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Aplinkos ministerija

Ekosisteminių paslaugų vertės išryškinimas, jų vertinimas ir integravimas į sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje

2017 m. rugsėjo 6 d. - 2018 m. kovo 4 d.

Problema

Remiantis Eurobarometro duomenimis, 72 proc. Lietuvos gyventojų visiškai sutinka, jog gamta ir biologinė įvairovė yra jų sveikatos ir gerovės pagrindas. Švarus oras, grynas vanduo, maisto produktai, statybinės medžiagos, potvynių, kenkėjų, klimato reguliacija, pasėlių apdulkinimas – visa tai ir daugiau yra nauda, kurią gauname iš gamtos ir be kurios neišgyventume.

Šio ryšio tarp žmonių gerovės ir gamtos teikinių apibrėžimui ir išryškinimui mokslininkai ir aplinkosaugininkai naudoja ekosisteminių paslaugų (ESP, angl. ecosystem services) – ekosistemų funkcijų tiesiogiai naudingų žmogui – principą.

Deja, dažnai šios paslaugos visuomenės yra laikomos nemokamomis ir neišsenkančiomis, nėra pakankamai ir tinkamai vertinamos. Be to, žmogaus veikla daro didelį ir dažniausiai neigiamą poveikį biologinei įvairovei, ekosistemoms ir jų funkcijoms, tuo pačiu ir ekosisteminėms paslaugoms.

Siekiant šį poveikį sumažinti yra labai svarbu pradėti vertinti ekosistemų būklę, jų gebėjimą teikti paslaugas ir tų paslaugų kokybę bei integruoti šį vertinimą į sprendimų priėmimą – tai ne tik leis geriau ir visapusiškiau saugoti mūsų gamtą, bet ir padės užtikrinti dabartinių bei ateities kartų socialinę ir ekonominę gerovę.

Tikslas

Remiantis dabartinės ekosisteminių paslaugų (ESP) vertinimo ir jo integravimo į viešąjį sektorių Lietuvoje situacijos analize bei gerosiomis užsienio praktikomis, parengti ESP plėtros vystymo planą ir jo įgyvendinimo Lietuvoje pasiūlymus.

Projekto eiga

2017/10/20

Atlikta Lietuvos esamos situacijos analizė, paruoštas vienlapis apie ekosistemines paslaugas

2017/11/17

Atlikta ESP teorijos ir užsienio gerųjų praktikų analizė ir pateiktas pradinis ESP vertinimo Lietuvoje projekto pasiūlymas

2018/01/19

Atlikta visuomenės konsultacija (ataskaita, trumpa apžvalga), suburta konsultacinė/koordinacinė ESP darbo grupė

2018/02/15

Pateikti pasiūlymai dėl ESP vertinimo mechanizmo ir jo integravimo į sprendimų priėmimą

2018/03/04

Parengtas projekto tęstinumo planas, projektas pristatytas visuomenei ir parengtos komunikacinės priemonės apie ESP integravimą į skirtingus sektorius

Projekto failai

Rezultatas

Projekto pagrindiniai rezultatai: remiantis atliktomis esamos situacijos, ekosisteminių paslaugų (ESP) teorijos ir gerosios užsienio praktikos analizėmis bei ekspertų konsultacija, suformuoti pasiūlymai/rekomendacijos ESP vertinimo studijos įgyvendinimui ir šio vertinimo galimam integravimui į sprendimų priėmimo procesus nacionaliniu mastu. Taip pat svarbus pasiekimas – temos suaktualinimas, suinteresuotų šalių išgryninimas ir subūrimas bei ESP patirčių ir galimybių Lietuvoje identifikavimas, ruošiant dirvą AM ESP projektui (Nacionalinei ESP studijai). https://youtu.be/jQNmu8erz5Y

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers