Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Švietimo ir mokslo ministerija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos analizė ir jos efektyvinimas

2016 m. rugsėjo 12 d. - 2017 m. kovo 10 d.

Problema

Tarptautinio PISA (angl. Programme For International Student Assessment) tyrimo duomenimis (2012m.), Lietuvos mokinių pasiekimų rezultatai yra žemesni už EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) šalių vidurkį. Vertinant ugdymo pasiekimus ir nacionaliniame kontekste, reikšmingų pokyčių neįvyko. Valstybinė švietimo strategija 2013 – 2022m. kaip galimas negerėjančių mokinių pasiekimų priežastis įvardija nepakankamą pedagogų kompetenciją, metodinės pagalbos jiems stoką ir nesistemingą kvalifikacijos tobulinimą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (toliau PKT) užtikrinti, dar 2012m. buvo patvirtinta PKT koncepcija, orientuota į pedagogų kompetencijų stiprinimą ir ugdymo kokybės gerinimą. Per 2007 – 2014m. PKT buvo panaudota iki 110 mln. Eur, tačiau žymesnio pagerėjimo mokinių pasiekimuose nebuvo nustatyta.

Nors PKT programas planuoja ir vykdo 64 akredituotos institucijos, sistemai vis dar trūksta aiškios įgyvendinimo politikos: dabartinė PKT sistema nenurodo, kaip tikslingai išanalizuoti PKT programų poreikį, deramai įvertinti jų grįžtamąjį ryšį ir veiksmingumą. Tinkamai nenustačius poreikio, kasmet nevykdoma vidutiniškai apie 15 proc. siūlomų programų, o sistemingai neišanalizavus mokymų efektyvumo, sunku įvertinti įgytų kompetencijų naudą pedagogų profesinei raidai bei mokymo kokybei.

Tikslas

Išanalizavus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos situaciją Lietuvoje ir gerąsias užsienio praktikas, sukurti priemonę, kuri padėtų efektyviai nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymų poreikį ir įvertinti jų veiksmingumą.

Projekto eiga

2016/10/31

Atlikta Lietuvos Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymų analizė

2016/11/25

Atlikta PKT užsienio šalių gerųjų praktikų analizė

2017/01/06

Įvykdyta viešoji apklausa

2017/02/15

Parengtas PKT mokymų kokybės vertinimo įrankis (momentinė mokymų vertinimo anketa pedagogams, ilgalaikė mokymų vertinimo anketa pedagogams, momentinė mokymų vertinimo anketa lektoriams)

2017/03/10

Sukurtas rekomendacinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymų vertinimo įrankis

Projekto failai

Dalyviai

2016/17
Eivina Žižiūnaitė
Eivina Žižiūnaitė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers